Saicom tietosuojaseloste

Rekis­te­rin­pi­tä­jä
Nimi: Saicom
Y‑tunnus: 2215477–2
Osoi­te: Lenk­ki­pol­ku 1 H 773, 20520 Turku
Puhe­lin: +358 50 320 8633
Säh­kö­pos­ti: info@saicom.fi

Yhteys­hen­ki­lö
Nimi: Hen­ri Säilä
Puhe­lin: +358 40 543 7953
Säh­kö­pos­ti: henri.saila@saicom.fi

Rekis­te­rin nimi
Saicom markkinointirekisteri

Hen­ki­lö­tie­to­jen käsit­te­lyn tarkoitus
Hen­ki­lö­tie­to­ja käsi­tel­lään hen­ki­lö­tie­to­lain 4. luvun 19 § ja toi­sen luvun 8 § perus­teel­la seu­raa­via käyt­tö­tar­koi­tuk­sia var­ten. Mark­ki­noin­ti­vies­tin­tään, asial­li­seen yhtey­teen perus­tu­van suh­teen hoi­ta­mi­seen, kehit­tä­mi­seen ja ana­ly­soin­tiin, mark­ki­noin­nin suun­nit­te­luun ja koh­den­ta­mi­seen. Rekis­te­rin sisäl­tä­miä hen­ki­lö­tie­to­ja voi­daan käyt­tää lain­sää­dän­nön sal­li­min tavoin yhdis­tyk­sen tar­koi­tuk­sen mukai­seen ana­ly­soin­tiin, toi­min­taan ja tie­don­ja­koon myös säh­köi­siä väli­nei­tä käyttäen.

Rekis­te­rin tietosisältö
Yri­tyk­sen nimi
Osoi­te, Y‑tunnus
Yri­tyk­sen kotipaikka
Yhteys­hen­ki­lön nimi ja asema
Puhe­lin­nu­me­ro, sähköposti

Sään­nön­mu­kai­set tietolähteet
Hen­ki­lö­tie­to­ja on saa­tu luo­vu­tuk­se­na hen­ki­löl­tä itsel­tään (puhe­li­mit­se, säh­kö­pos­tit­se tai uutis­kir­jeen tilaus­lo­mak­keen kaut­ta). Lisäk­si tie­toa kerä­tään yri­tys­ten www-sivuil­ta ja jul­ki­sis­ta rekis­te­reis­tä sen mukaan, kei­tä toi­min­tam­me voi­si mah­dol­li­ses­ti hyödyttää.

Sään­nön­mu­kai­set tie­to­jen luo­vu­tuk­set ja tie­to­jen siirto
Tie­to­ja ei luo­vu­te­ta kol­man­sil­le osa­puo­lil­le mark­ki­noin­ti- ja myyn­ti­tar­koi­tuk­siin. Tie­to­ja ei sään­nön­mu­kai­ses­ti siir­re­tä tai luo­vu­te­ta EU:n tai ETA ulkopuolelle.

Rekis­te­rin suo­jauk­sen periaatteet
Asia­kas­tie­to­ja sisäl­tä­vän jär­jes­tel­män käyt­töön ovat oikeu­tet­tu­ja vain ne työn­te­ki­jät, joil­la työn­sä puo­les­ta on oikeus käsi­tel­lä asia­kas­tie­to­ja. Kul­la­kin käyt­tä­jäl­lä on oma käyt­tä­jä­tun­nus ja sala­sa­na jär­jes­tel­mään. Tie­dot kerä­tään tie­to­kan­toi­hin, jot­ka ovat palo­muu­reil­la, sala­sa­noil­la ja muil­la tek­ni­sil­lä kei­noil­la suojattuja.

Rekis­te­röi­dyn oikeudet
Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus tar­kis­taa hän­tä kos­ke­vat rekis­te­riin tal­len­ne­tut tie­dot. Tar­kas­tusoi­keut­ta kos­ke­vat yhtey­de­no­tot tulee teh­dä kir­jal­li­si­na ja alle­kir­joi­tet­tui­na koh­das­sa rekis­te­rin pitä­jäl­le. Jos rekis­te­röi­dyis­sä tie­dois­sa on vir­hei­tä, rekis­te­röi­ty voi esit­tää rekis­te­ri­asiois­ta vas­taa­val­le hen­ki­löl­le vir­heen kor­jaa­mis­ta kos­ke­van pyyn­nön. Rekis­te­röi­dyl­lä on oikeus kiel­tää rekis­te­rin­pi­tä­jää käsit­te­le­mäs­tä hän­tä itse­ään kos­ke­via tie­to­ja suo­ra­mai­non­taa, etä­myyn­tiä ja muu­ta suo­ra­mark­ki­noin­tia sekä mark­ki­na- ja mie­li­pi­de­tut­ki­mus­ta samoin kuin hen­ki­lö­mat­rik­ke­lia ja suku­tut­ki­mus­ta var­ten. Kiel­to- ja oikai­su­asiois­sa rekis­te­röi­ty voi olla yhtey­des­sä pos­tit­se tai säh­kö­pos­tit­se rekis­te­rin pitä­jään. Säh­köi­ses­sä mark­ki­noin­nis­sa on sään­nön­mu­kai­ses­ti mah­dol­li­suus kiel­to-oikeu­den käyt­tä­mi­seen pai­na­mal­la pois­tu lis­tal­ta- painiketta.

Rekis­te­röi­ty voi pois­taa tai estää rekis­te­rin­pi­tä­jän pal­ve­luis­sa ole­vat eväs­teet selai­men ase­tus­ten avul­la. Lisä­tie­to­ja eväs­teis­tä rekis­te­röi­ty saa: Coo­kie Policy