Verkkosivustot

Luom­me näyt­tä­viä ja help­po­käyt­töi­siä verkko­palveluita yri­tyk­se­si liike­toiminnan tehos­ta­mi­sek­si. Vas­taam­me verkko­palvelun tek­ni­ses­tä suun­nit­te­lus­ta, toteu­tuk­ses­ta ja yllä­pi­dos­ta. Seu­raam­me aktii­vi­ses­ti verkko­palvelun toi­mi­vuut­ta ja käyt­töä verkko­analytiikkaa hyödyntäen.

Meil­lä on pal­jon koke­mus­ta eri sivus­to­tyy­peis­tä, mukaan luet­tu­na yri­tys­ten, tuot­tei­den ja brän­dien koti­si­vut, yhdis­tys­ten koti­si­vut, verk­ko­kau­pat, tuo­te­ka­ta­lo­git, ja kampanjasivustot.

Meil­tä saat suun­nit­te­lun ohel­la kaik­ki tar­vit­ta­vat pal­ve­lut koko pro­jek­tin läpi­vie­mi­seen: sivus­to­jen toteu­tus, sivus­to­jen yllä­pi­to, hos­taus ja optimointi.

Verkkosivuston ja verkkokaupan suunnittelu

Huo­lel­la suun­ni­tel­tu jär­jes­tel­mä pal­ve­lee mon­ta vuot­ta eteen­päin, eikä sil­loin­kaan vaa­di täy­del­lis­tä remont­tia, vaan sitä voi­daan kehit­tää ja laa­jen­taa toi­mi­vat asiat säi­lyt­täen. Huo­lel­li­nen suun­nit­te­lu kes­tää aikaa ja tai­puu moneen käyt­töön, eikä sitä tar­vit­se lait­taa koko­naan uusik­si myö­hem­min­kään, vaan pie­ni­muo­toi­sem­pi moder­ni­soin­ti ja toi­min­nan muu­tok­siin mukaut­ta­mi­nen riittää.

Verk­ko­si­vus­tot ovat usein iso­ja inves­toin­te­ja, joten ne kan­nat­taa suun­ni­tel­la ammat­ti­lais­ten toi­mes­ta. Olem­me eri­kois­tu­neet verk­ko­si­vus­to­jen suun­nit­te­luun, joten tun­nem­me erin­omai­ses­ti nii­hin liit­ty­vät mah­dol­li­suu­det ja haas­teet. Lisäk­si meil­lä on koke­mus­ta verkkokaupoista.

Mark­ki­noin­tio­saa­mi­sem­me avul­la verk­ko­si­vus­tos­ta saa­daan halut­tuun toi­min­taan kan­nus­ta­va sekä muu­ten­kin tyy­li­käs ja hou­kut­te­le­va, kun taas käy­tet­tä­vyys­osaa­mi­sem­me aut­taa teke­mään sivus­tois­ta hyö­dyl­li­siä ja miellyttäviä.

Huo­mioim­me myös haku­ko­neop­ti­moin­nin ja kon­ver­sio-opti­moin­nin joka pro­jek­teis­sa, ja mobii­li­res­pon­sii­vi­suus kuu­luu vakio­na joka projektiin.

Graafinen suunnittelu

Graa­fi­nen suun­nit­te­lu huo­leh­tii sii­tä, että vai­ku­tat koh­de­ryh­mä­si sil­mis­sä hou­kut­te­le­val­ta, tyy­lik­kääl­tä ja uskottavalta.

Laa­du­kas visu­aa­li­nen ilme (logo ja lii­ke­merk­ki, värit, typo­gra­fia ym.) tekee brän­dis­tä­si tun­nis­tet­ta­van ja muis­tet­ta­van. Lisäk­si visu­aa­li­nen ilme pal­ve­lee stra­te­gi­aa­si herät­tä­mäl­lä koh­de­ryh­mäs­sä­si toi­vot­tu­ja mie­li­ku­via ja tuo­den asial­le­si yleis­tä uskottavuutta.

Tar­joam­me visu­aa­lis­ten ilmei­den, brän­di­ma­te­ri­aa­lien sekä mai­nos­ban­ne­rei­den suun­nit­te­lua lisä­pal­ve­lu­na kump­pa­niem­me kautta.

Tekstisuunnittelu ja sisällöntuotanto

Teks­ti­suun­nit­te­lun (copyw­ri­ting) tar­koi­tuk­se­na on kir­joit­taa mukaan­sa­tem­paa­vaa ja brän­di­si mukais­ta mark­ki­noin­ti­teks­tiä, joka kiin­nit­tää koh­de­ryh­mä­si huo­mion ja kan­nus­taa toi­mi­maan. Lisäk­si verk­ko­teks­tin kan­nat­taa olla tii­vis­tä, help­po­lu­kuis­ta ja hel­pos­ti selailtavaa.

Sisäl­lön­tuo­tan­to liit­tyy usein sisäl­tö­mark­ki­noin­tiin, jos­sa tuo­te­taan jat­ku­vaa ja koh­de­ryh­mäl­le hyö­dyl­lis­tä mark­ki­noin­ti­vies­tin­tää tar­koi­tuk­seen sopi­vis­sa kana­vis­sa, esi­mer­kik­si omal­la sivus­tol­la tai sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Sisäl­lön­tuo­tan­toon voi kuu­lua teks­ti­si­säl­lön lisäk­si esi­mer­kik­si valo­ku­vien tai kuvi­tuk­sen luontia.

Tar­joam­me teks­ti­suun­nit­te­lua ja sisäl­lön­tuo­tan­toa sekä itse että kump­pa­niem­me kautta.

Erityisosaamisena WordPress

Toteu­tus­tek­no­lo­gi­aan sekä jul­kai­su­jär­jes­tel­miin liit­ty­vä osaa­mi­sem­me aut­taa suun­nit­te­le­maan kes­tä­viä ja kus­tan­nus­te­hok­kai­ta rat­kai­su­ja. Meil­lä on pal­jon osaa­mis­ta WordPress-jul­kai­su­jär­jes­tel­mäs­tä, joten voim­me taa­ta par­haan mah­dol­li­sen lopputuloksen.

Työnäytteitä verkkosivustoista

Työnäytteitä verkkosivustoista

design by ImmaisiGraphics