Palvelut

Tar­joam­me kat­ta­vat pal­ve­lut verk­ko­si­vus­toi­hin, yllä­pi­toon, sovel­lus­ten käyt­töön ja muu­hun yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­nan kehit­tä­mi­seen. Meil­tä saat aina ystä­väl­lis­tä asia­kas­pal­ve­lua sekä ammat­ti­tai­toa ja eri­tyis­osaa­mis­ta vaa­ti­viin­kin tarpeisiin.

Ter­ve­tu­loa tutus­tu­maan palveluihimme!

Verkkosivustot

Luom­me näyt­tä­viä ja help­po­käyt­töi­siä verkko­palveluita yri­tyk­se­si liike­toiminnan tehos­ta­mi­sek­si. Vas­taam­me verkko­palvelun tek­ni­ses­tä suun­nit­te­lus­ta, toteu­tuk­ses­ta ja yllä­pi­dos­ta. Seu­raam­me aktii­vi­ses­ti verkko­palvelun toi­mi­vuut­ta ja käyt­töä verkko­analytiikkaa hyödyntäen.

Lue lisää verk­ko­pal­ve­lui­den toteutuksesta!

IT-konsultointi

IT-kon­sul­toin­ti aut­taa sovit­ta­maan IT:n ja liike­toiminnan tar­peet ja tavoit­teet yhteen. Yhdes­sä toi­mien voim­me mää­ri­tel­lä liike­toiminnan, pro­ses­sien, tieto­järjestelmien ja tieto­tekniikan kehittämis­hankkeiden tavoit­teet ja tärkeys­järjestyksen. Voim­me toteut­taa nämä hank­keet yhdes­sä kumppani­verkoston kanssa.

Yrityksen pilvipalvelut

Kon­sul­toim­me yri­tys­tä­si pil­vi­tek­no­lo­gioi­den valin­nas­sa. Teem­me tek­ni­sen käyt­töön­o­ton puo­les­ta­si. Raken­nam­me kans­sa­si muutos­johtamisen mal­lin. Kou­lu­tam­me yri­tyk­se­si pää- ja lop­pu­käyt­tä­jät. Tar­joam­me suo­men­kie­li­sen yllä­pi­to- ja tukipalvelun.

Lue lisää yri­tyk­sen pil­vi­pal­ve­lui­den käyttöönotosta!

Ylläpitopalvelut

Tar­joam­me verk­ko­si­vus­tol­le­si luo­tet­ta­van yllä­pi­don, joka pitää sivus­to­si hyväs­sä kun­nos­sa ja tur­vas­sa mur­tau­tu­jil­ta. Tuki­pal­ve­lum­me aut­taa ongel­ma­ti­lan­teis­sa, neu­voo tar­vit­taes­sa ja toteut­taa muu­tok­set ripeäs­ti. Tavoit­tee­nam­me on, ettet jou­du itse huo­leh­ti­maan, sil­lä me huo­leh­dim­me puolestasi.

Lue lisää ylläpitopalveluista!

IT-projektien johto

Saicom on kon­sul­toi­nut usei­ta asiak­kai­taan pro­jek­tin­joh­dol­li­ses­sa roo­lis­sa. On oleel­lis­ta sekä aika­tau­lun että koko­nais­bud­je­tin kan­nal­ta, että IT-han­ket­ta joh­de­taan sel­keäs­ti. Kom­mu­ni­koin­nin sau­ma­ton toi­min­ta on pro­jek­tin­joh­don suju­vuu­del­le edel­ly­tys, ja juu­ri sii­hen Saicom:in pro­jek­tin­joh­to-osaa­mi­nen kiteytyy.
u

Käyttötukipalvelut

Saicom koko­nais­pal­ve­lui­hin kuu­luu olen­nai­ses­ti käyt­tö­tu­ki. Tar­joam­me yri­tyk­se­si ohjel­mis­toi­hin käyt­tö­tu­ki­pal­ve­lu­ja vii­kon jokai­se­na arki­päi­vä­nä tar­vit­taes­sa myös toi­mis­toai­ko­jen ulko­puo­lel­la. Pal­ve­lu­ja tar­jo­taan sekä etäyh­tey­den yli että pai­kan pääl­lä käy­mäl­lä. Kysy lisää!