Yrityksen pilvipalvelut

Pilvipalvelut helpottavat yrityksen arkea

Nyky­ään lähes kaik­ki ohjel­mis­to­pal­ve­lut ovat saa­ta­vis­sa pil­vi­pal­ve­lui­na. Käy­tän­nös­sä yri­tyk­se­si tie­dot ja ohjel­mat eivät ole enää tie­to­ko­neel­la pai­kal­li­ses­ti tai omal­la pal­ve­li­mel­la, vaan pil­vi­pal­ve­lua tar­joa­van yri­tyk­sen pal­ve­li­mel­la. Pil­vi­pal­ve­lut tuo­vat sel­kei­tä hyö­ty­jä, esimerkiksi:

Palveluiden lisensointi on selkeää ja kustannustehokasta

Help­po käyt­tö­oi­keuk­sien hal­lin­ta ja oikein vali­tut pal­ve­lu­mal­lit tuo­vat kus­tan­nus­sääs­tö­jä, etkä mak­sa tur­has­ta. Mak­sat vain todel­li­sen käy­tön mukaan. Uusien ohjel­mis­to­jen kokei­le­mi­nen ennen osto­pää­tös­tä on help­poa, kun ras­kai­ta asen­nuk­sia ei vaadita.

Saat pilvipalvelut käyttöön nopeasti

Pil­vi­pal­ve­lui­den käyt­töön­ot­to vaa­tii suun­nit­te­lua, mut­ta sil­ti pro­ses­si on tavan­omais­ta nopeam­pi, kos­ka ras­kai­ta asen­nuk­sia ei usein­kaan tar­vi­ta. Voit käyt­tää pal­ve­lui­ta mis­sä ja mil­loin vain, jol­loin esi­mer­kik­si liik­ku­va työ hel­pot­tuu, sil­lä tie­dot ja ohjel­mat liik­ku­vat muka­na­si. Myös mobii­li­käy­tet­tä­vyys para­nee merkittävästi.

~

Tietosi ovat turvassa

Tie­to­jen tal­len­ta­mi­nen pil­veen on help­poa. Pil­vi­pal­ve­lut sisäl­tä­vät var­muus­ko­pioin­nit ja tie­to­jen palaut­ta­mi­nen on nope­aa. Väl­tyt myös omien pal­ve­lin­ten yllä­pi­dol­ta ja fyy­si­seen pal­ve­li­meen koh­dis­tu­vil­ta uhilta.

Panostamalla pilvipalveluihin, panostat myös sujuvaan tiedonkulkuun

Yksi pil­vi­pal­ve­lui­den mer­kit­tä­vä hyö­ty on tie­don jaka­mi­sen hel­pot­tu­mi­nen. Kun tie­dos­tot ja ohjel­mat ovat pil­ves­sä, on eri käyt­tä­jien mah­dol­lis­ta tar­kas­tel­la reaa­liai­kai­sia tie­to­ja yhdes­tä pai­kas­ta jopa yhtäaikaisesti.

Esi­mer­kik­si talous­hal­lin­non ohjel­mas­ta yrit­tä­jä voi tar­kas­tel­la olen­nai­sia talou­den tun­nus­lu­ku­ja kir­jan­pi­tä­jän syöt­täes­sä uusim­pia tie­to­ja jär­jes­tel­mään. Ehkä­pä tar­vet­ta on tie­dos­to­jen ja doku­ment­tien yhtä­ai­kai­sel­le muok­kaa­mi­sel­le? Pil­vi­pal­ve­lui­den käyt­tö mah­dol­lis­taa kai­ken tämän.

Pil­vi­pal­ve­lui­den käyt­tö ei itses­sään tee yri­tys­tä autu­aak­si. Kar­toi­ta asian­tun­ti­jam­me kans­sa, mil­loin pil­vi­pal­ve­lui­hin siir­ty­mi­nen on kan­nat­ta­vaa ja mil­loin nii­den rin­nal­le on mah­dol­li­ses­ti hyvä yhdis­tää muun­kin­lai­sia IT-infraratkaisuja.