Ylläpitopalvelut

Luotettava ylläpitopalvelu

Tar­joam­me WordPress‑, WooCommerce‑, Joom­la, Drupal‑, concrete5‑, MODX‑, tai OpenCart-sivus­tol­le­si luo­tet­ta­van yllä­pi­don, joka pitää sivus­to­si hyväs­sä kun­nos­sa ja tur­vas­sa mur­tau­tu­jil­ta. Tuki­pal­ve­lum­me aut­taa ongel­ma­ti­lan­teis­sa, neu­voo tar­vit­taes­sa ja toteut­taa muu­tok­set ripeästi.

Verk­ko­si­vus­ton yllä­pi­to on kuu­kausi­mak­sul­li­nen pal­ve­lu, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on taa­ta sivus­ton jat­ku­va ja ongel­ma­ton tek­ni­nen toi­min­ta sekä tie­to­tur­va. Käy­tän­nös­sä jokai­nen verk­ko­si­vus­to vaa­tii yllä­pi­to­pal­ve­lun pysyäk­seen toi­min­ta­kun­nos­sa ja tur­vas­sa murtautujilta.

Val­vom­me jat­ku­vas­ti sivus­to­si tilaa auto­ma­ti­soi­duil­la työ­ka­luil­la. Mikä­li sivus­to antaa vir­heil­moi­tus­ta tai sivus­toon ei saa­da yhteyt­tä, saam­me pian ilmoi­tuk­sen asias­ta. Kor­jaam­me sivus­ton niin nopeas­ti kuin mah­dol­lis­ta, yleen­sä ennen kuin ehdit huo­ma­ta­kaan ongelmaa.

Jul­kai­su­jär­jes­tel­mis­tä ja nii­den lisä­osis­ta löy­de­tään sil­loin täl­löin tie­to­tur­va-auk­ko­ja, jois­ta osa vaka­via ja kaik­kia sivus­to­ja kos­ke­via, osa taas teo­reet­ti­sia tai har­vo­ja sivus­to­ja kos­ke­via. Tie­to­tur­va-aukois­ta ilmoi­te­taan samal­la kun nii­hin jul­kais­taan kor­jauk­sen sisäl­tä­vä päi­vi­tys. Mur­tau­tu­jat etsi­vät jat­ku­vas­ti päi­vit­tä­mät­tö­miä sivus­to­ja auto­maat­tis­ten työ­ka­lu­jen avul­la, joten on erit­täin tär­ke­ää, että kor­jauk­siin liit­ty­vät päi­vi­tyk­set asen­ne­taan vii­py­mät­tä kai­kil­le sivustoille.

Huo­leh­dim­me sivus­to­si tie­to­tur­vas­ta seu­raa­mal­la sivus­to­jen päi­vi­tys­ti­lan­net­ta auto­ma­ti­soi­duil­la työ­ka­luil­la sekä päi­vit­tä­mäl­lä jul­kai­su­jär­jes­tel­män ja lisä­osat sitä mukaa, kun uusia tie­to­tur­va­päi­vi­tyk­siä ilmes­tyy. Asen­net­tuam­me päi­vi­tyk­set tar­kis­tam­me, että päi­vi­tyk­set eivät ole aiheut­ta­neet havait­ta­via ongel­mia sivus­ton toi­min­taan. Jos ongel­mia ilme­nee, kor­jaam­me ne samalla.

Huo­leh­dim­me myös sivus­to­si var­muus­ko­pioin­nis­ta ajas­tet­tu­na toi­min­to­na ja tar­kis­tam­me var­muus­ko­piot sään­nöl­li­ses­ti, jot­ta kadon­neet tie­dot voi­daan tar­vit­taes­sa palauttaa.

Yllä­pi­toom­me sisäl­tyy myös Google Ana­ly­tics sivus­to­si kävi­jä­seu­ran­taan sekä Google Search Con­so­le sivus­to­si haku­ko­neys­tä­väl­li­syy­den ja indek­soin­nin varmistamiseen.

Toteu­tam­me myös pie­net muu­tok­set ja kor­jauk­set sivus­too­si jous­ta­vas­ti pienkehityksenä.

 

Yleisimmät CMS- ja verkkokauppa-alustat

Wordpress W640

WordPress hosting ja ylläpito

Woocommerce W517

WooCommerce hosting ja ylläpito

Joomla W436

Joomla hosting ja ylläpito

Drupal W586

Drupal hosting ja ylläpito

Opencart W498

OpenCart hosting ja ylläpito

Modx W393

MODX hosting ja ylläpito

Concrete5 W476

concrete5 hosting ja ylläpito