Cookie Policy

Evästeet

Jot­ta verk­ko­si­vum­me toi­mi­si kun­nol­la, asen­nam­me pie­niä eväs­teik­si kut­sut­ta­via tie­dos­to­ja. Enem­mis­tö muis­ta­kin isois­ta verk­ko­si­vuis­ta tekee näin.

Mitä evästeet ovat?

Eväs­te (eng. Coo­kie) on pie­ni teks­ti­tie­dos­to, joka tal­len­tuu lait­teel­le­si kun vie­rai­let verk­ko­si­vul­la. Se muis­taa ja ker­too verk­ko­si­vul­le valin­nois­ta­si ja ole­tus­a­se­tuk­sis­ta­si (kuten sala­sa­nat, kie­let, font­ti­koot ja muut näyt­tö­ase­tuk­set) ajan kulues­sa, jot­ta sinun ei tar­vit­se syöt­tää tie­to­ja­si ja ase­tuk­sia­si uudes­taan kun palaat verkkosivulle.

Kuinka me käytämme evästeitä?

Käy­täm­me eväs­tei­täm­me lii­ken­teen mää­rän tark­kai­luun verk­ko­si­vul­la. Meil­lä on myös pal­ve­lun­tar­joa­jam­me WordPres­sin eväs­tei­tä. Kos­ka me käy­täm­me Google Ana­ly­tics ‑pal­ve­lua on meil­lä käy­tös­sä myös muu­ta­ma Googlen har­mi­ton eväste.

Kuinka hallita evästeitä?

Voit myös asentaa/poistaa eväs­tei­tä. Lisä-infoa löy­dät sivul­ta aboutcookies.com. Voit pois­taa kaik­ki eväs­teet, jot­ka ovat asen­net­tu­na tie­to­ko­neel­le­si ja useim­mat selai­met sisäl­tä­vät ase­tuk­sen, joka estää akti­voi­dut­tu­aan verk­ko­si­vu­ja tal­len­ta­mas­ta eväs­tei­tä. Tosin jos pois­tat eväs­teet ja estät nii­den asen­nuk­sen, jou­dut sää­tä­mään ase­tuk­se­si, sala­sa­na­si ja kie­le­si jokai­sel­la vie­rai­lu­ker­ral­la verk­ko­si­vuil­le uudestaan.