Asiakkaille

Teamviewer W400

TeamViewer etätuki

Tämä pie­ni asia­kas­mo­duu­li on opti­maa­li­nen rat­kai­su, kun tar­vit­set väli­tön­tä tukea. Se ei edel­ly­tä asen­nus­ta tai jär­jes­tel­män­val­vo­jan oikeuk­sia. Lataa moduu­li, kak­sois­nap­sau­ta lataa­maa­si tie­dos­toa ja ilmoi­ta sit­ten annet­tu ID ja sala­sa­na tuen tarjoajalle.

Office 365 Logo

Microsoft Office 365

Mic­ro­soft Office 365 on pil­vi­poh­jai­nen tilaus­pal­ve­lu, jos­sa yhdis­ty­vät par­haat työ­ka­lut nyky­ai­kai­seen työs­ken­te­lyyn. Office 365 mah­dol­lis­taa luo­mi­sen ja jaka­mi­sen mis­sä tahan­sa ja mil­lä tahan­sa lait­teel­la yhdis­tä­mäl­lä Exce­lin ja Out­loo­kin kal­tai­set luok­kan­sa par­haat sovel­luk­set tehok­kai­siin pil­vi­pal­ve­lui­hin, kuten OneDri­veen ja Mic­ro­soft Teamsiin.

G Suite W400

G Suite

Google G Sui­ten avul­la saat käyt­töö­si yri­tys­säh­kö­pos­tin, video­kon­fe­rens­si­toi­min­not, pil­vi­tal­len­nus­ti­laa ja tie­dos­to­jen jaka­mi­so­mi­nai­suu­den – kaik­ki työ­ka­lut, joi­ta tii­mi­si tar­vit­see työs­ken­nel­läk­seen yhdes­sä ja tehokkaammin.