IT-palvelujen ja liiketoiminnan konsultointia

Kokonaisvaltaista palvelua ystävällisellä otteella

Täh­tääm­me toi­min­nas­sam­me sii­hen, että asia­kas­suh­teis­ta tulee pit­kiä erin­omai­sen pal­ve­lun ansios­ta. Haluam­me myös tuot­taa laa­duk­kai­ta, kes­tä­viä ja kan­nat­ta­via rat­kai­su­ja. Se onnis­tuu hyvän asia­kas­pal­ve­lun, moni­puo­li­sen osaa­mi­sen ja koke­muk­sen, val­mii­den rat­kai­su­jen, alan par­hai­den työ­ka­lu­jen ja vii­mei­sen pääl­le hiot­tu­jen pro­ses­sien avulla.

Verkkosivustot

Luom­me näyt­tä­viä ja help­po­käyt­töi­siä verkko­palveluita yri­tyk­se­si liike­toiminnan tehos­ta­mi­sek­si. Vas­taam­me verkko­palvelun tek­ni­ses­tä suun­nit­te­lus­ta, toteu­tuk­ses­ta ja yllä­pi­dos­ta. Seu­raam­me aktii­vi­ses­ti verkko­palvelun toi­mi­vuut­ta ja käyt­töä verkko­analytiikkaa hyödyntäen.

Lue lisää verk­ko­pal­ve­lui­den toteutuksesta!

IT-konsultointi

IT-kon­sul­toin­ti aut­taa sovit­ta­maan IT:n ja liike­toiminnan tar­peet ja tavoit­teet yhteen. Yhdes­sä toi­mien voim­me mää­ri­tel­lä liike­toiminnan, pro­ses­sien, tieto­järjestelmien ja tieto­tekniikan kehittämis­hankkeiden tavoit­teet ja tärkeys­järjestyksen. Voim­me toteut­taa nämä hank­keet yhdes­sä kumppani­verkoston kanssa.

Yrityksen pilvipalvelut

Kon­sul­toim­me yri­tys­tä­si pil­vi­tek­no­lo­gioi­den valin­nas­sa. Teem­me tek­ni­sen käyt­töön­o­ton puo­les­ta­si. Raken­nam­me kans­sa­si muutos­johtamisen mal­lin. Kou­lu­tam­me yri­tyk­se­si pää- ja lop­pu­käyt­tä­jät. Tar­joam­me suo­men­kie­li­sen yllä­pi­to- ja tukipalvelun.

Lue lisää yri­tyk­sen pil­vi­pal­ve­lui­den käyttöönotosta!

Ylläpitopalvelut

Tar­joam­me verk­ko­si­vus­tol­le­si luo­tet­ta­van yllä­pi­don, joka pitää sivus­to­si hyväs­sä kun­nos­sa ja tur­vas­sa mur­tau­tu­jil­ta. Tuki­pal­ve­lum­me aut­taa ongel­ma­ti­lan­teis­sa, neu­voo tar­vit­taes­sa ja toteut­taa muu­tok­set ripeäs­ti. Tavoit­tee­nam­me on, ettet jou­du itse huo­leh­ti­maan, sil­lä me huo­leh­dim­me puolestasi.

Lue lisää ylläpitopalveluista!